Pytania

1.

Czy na podstawie raportu specjalnego sprawozdawcy ds. wolności wypowiedzi Organizacji Narodów Zjednoczonych MSZ sporządziło wewnętrzną notatkę (bez względu na jej nazwę) w tej sprawie?

Odpowiedź

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Raport nt. wpływu nadzoru państw nad komunikacją na prawo do prywatności oraz na wolność wypowiedzi i przekonań (dok. nr A/HRC/23/40 - dostępny na stronie internetowej Urzędu Wysokiej Komisarz NZ ds. Praw Człowieka pod adresem zobacz więcej opublikowano 17 kwietnia 2013 r., jako jeden z dokumentów na 23. sesję Rady Praw Człowieka NZ (RPCz) w Genewie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uczestniczyło w pracach 23. sesji RPCz (27 maja - 14 czerwca br.). W dniu 3 czerwca 2013 r. odbył się tzw. interaktywny dialog ze specjalnym sprawozdawcą ds. promocji i ochrony wolności słowa i przekonań, Frankiem La Rue, który przedstawił ww. raport. Delegacja RP uczestniczyła w ww. dialogu, gdzie pozytywnie oceniła raport oraz wyraziła uznanie dla dotychczasowej pracy specjalnego sprawozdawcy na rzecz promocji wolności słowa, szczególnie w kontekście rozwoju technologii komunikacyjnych. Sporządzanie notatek z tzw. dialogów interaktywnych co do zasady nie jest praktykowane.

Pytanie z kategorii: Współpraca międzynarodowa

2.

Czy konkluzje ujęte w raporcie specjalnego sprawozdawcy ds. wolności wypowiedzi Organizacji Narodów Zjednoczonych były przedmiotem wystąpień przedstawicieli MSZ na szczeblu międzynarodowym?

Odpowiedź

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Konkluzje ujęte w ww. raporcie nie były przedmiotem wystąpień przedstawicieli MSZ na szczeblu międzynarodowym. MSZ było zaangażowane w proces negocjacji rezolucji RPCz dotyczących problematyki prawa do prywatności (rezolucja nt. promowania i ochrony praw człowieka w Internecie - dok. nr A/HRC/RES/20/8 - dostępny pod adresem internetowym - zobacz więcej; rezolucja nt. ochrony praw człowieka w walce z terroryzmem - dok. Nr A/HRC/RES19/19 - dostępny pod adresem internetowym daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/LTD/G12/124/07/PDF/G1212407.pdf; rezolucja nt. wolności słowa - dok. Nr A/HRC/RES/12/16 dostępny pod adresem internetowym daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G09/166/89/PDF/G0916689.pdf). Uczestniczono też w pracach nad rezolucją współautorstwa Niemiec i Brazylii nt. prawa do prywatności (the right to privacy in the digital age), którą w drodze konsensusu przyjął III Komitet Zgromadzenia Ogólnego NZ w Nowym Jorku w dn. 27 listopada 2013 r. Do grona sponsorów projektu rezolucji dołączyło 20 państw UE (w tym Polska). Podstawowym celem tej inicjatywy było potwierdzenie prawa człowieka do ochrony prywatności oraz prawa do ochrony przed bezprawną ingerencją w prywatność, zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka oraz Międzynarodowym Paktem Praw Politycznych i Obywatelskich (ICCPR). Rezolucja wzywa wszystkie państwa ONZ do podjęcia działań na rzecz zaprzestania naruszeń prawa do prywatności i zapobiegania takim naruszeniom oraz przeglądu procedur i prawodawstwa pod kątem przestrzegania prawa do prywatności.

Pytanie z kategorii: Współpraca międzynarodowa

3.

Czy w związku z rekomendacjami wynikającymi z raportu specjalnego sprawozdawcy ds. wolności wypowiedzi Organizacji Narodów Zjednoczonych, MSZ zamierza wnieść uwagi lub propozycje zmian do Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich?

Odpowiedź

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Kwestia wprowadzania zmian do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w kontekście ww. raportu nie jest podnoszona - w tym przez Polskę- na forach międzynarodowych zajmujących się prawami człowieka. W rekomendacjach raportu postuluje się opracowanie przez Komitet Praw Człowieka nowego General Comment nt. prawa do prywatności.

Pytanie z kategorii: Współpraca międzynarodowa

4.

Kiedy i z jakich źródeł organ dowiedział się o operacjach niejawnego zbierania informacji prowadzonego przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) w stosunku do Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz instytucji i przedstawicieli Unii Europejskiej?  

Odpowiedzi

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Stan wiedzy lub świadomości danej osoby fizycznej nie stanowi informacji publicznej.

 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Stan wiedzy lub świadomości danej osoby nie stanowi informacji publicznej.

Pytanie z kategorii: Współpraca międzynarodowa

5.

Czy organ posiada informacje o stosowaniu systemu PRISM oraz innych działaniach amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) polegających na nielegalnym zbieraniu informacji w stosunku do: członków Parlamentu Europejskiego, polskich ambasad, polskiej misji przy ONZ?

Odpowiedź

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Stan wiedzy lub świadomości danej osoby fizycznej nie stanowi informacji publicznej.

Pytanie z kategorii: Współpraca międzynarodowa

6.

Czy organ posiada informacje o stosowaniu systemu PRISM oraz innych działaniach amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) polegających na nielegalnym zbieraniu informacji w stosunku do członków Rady Ministrów RP?

Odpowiedzi

 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Stan wiedzy lub świadomości danej osoby nie stanowi informacji publicznej. KPRM nie posiada informacji w tym zakresie.

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrzych

Należy wskazać, że zgodnie z prawem stan wiedzy lub świadomości danej osoby fizycznej oraz informacja na temat obowiązujących przepisów prawnych nie stanowi informacji publicznej.

 

Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego uprzejmie informuje, że w przypadku uzyskania ewentualnych informacji o stosowaniu systemu PRISM wobec członków Rady Ministrów oraz innych temu podobnych działaniach NSA wobec członków polskiego rządu każdy organ państwowy, w tym także SKW, obowiązany jest do podjęcia działań wynikających z zakresu zadań tego organu albo też złożenia do organów ścigania stosownego zawiadomienia. Z uwagi na zakres zadań SKW w omawianym przypadku w grę wchodziłaby ta druga możliwość.

 

Agencja Bezpieczeństwa Wojskowego

Należy zauważyć, iż w przypadku powzięcia przez ABW informacji o nielegalnym zbieraniu informacji w stosunku do członków Rady Ministrów RP, ABW jest zobowiązana, w zakresie swojej właściwości podjąć przewidziane prawem działania, mające na celu rozpoznanie zagrożeń oraz ewentualne ściganie sprawców przestępstw.

Pytanie z kategorii: Współpraca międzynarodowa

7.

Czy po ujawnieniu informacji o nielegalnym zbieraniu danych przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego NSA o ONZ oraz instytucjach Unii Europejskiej, MSZ złożyło na ręce ambasadora USA w Warszawie notę w tej sprawie? Jeżeli tak, kiedy złożono taką notę? Co było przedmiotem ww. noty?

Odpowiedź

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

W dn. 2 lipca 2013 r. dyrektor departamentu Ameryki MSZ przekazał na ręce przedstawiciela Ambasady USA w Warszawie notę dyplomatyczną z prośbą o przekazanie wyjaśnień dot. ewentualnych działań NSA wobec Polski i Unii Europejskiej.

Pytanie z kategorii: Współpraca międzynarodowa

8.

Czy po 6 czerwca 2013 r. (tj. po pierwszych doniesieniach medialnych na temat programu PRISM) MSZ dokonał audytu swoich zabezpieczeń technicznych pod kątem możliwości nielegalnego pozyskiwania informacji przez państwa trzecie?

Odpowiedź

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Czynności podejmowane przez MSZ związane z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych resortu mają charakter ciągły. Należy podkreślić, iż otwarte systemy teleinformatyczne MSZ posiadają wielopoziomowe zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie infekcji stacji końcowych wewnątrz sieci.

Pytanie z kategorii: Współpraca międzynarodowa

9.

Czy w związku z doniesieniami medialnymi na temat afery PRISM, organ planuje działania zmierzające do wprowadzenia dodatkowych instrumentów w zakresie ochrony prawa do prywatności na poziomie międzynarodowym lub europejskim?

Odpowiedzi

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Szeroko rozumiana problematyka prawa do prywatności nie znajduje się w formalnej właściwości Ministra Spraw Zagranicznych. Instytucją właściwą kompetencyjnie do udzielenia odpowiedzi na powyższe pytanie jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

KPRM nie posiada informacji na temat planów działania rządu zmierzających do wprowadzenia dodatkowych instrumentów w zakresie ochrony prawa do prywatności na poziomie międzynarodowym lub europejskim.

Pytanie z kategorii: Współpraca międzynarodowa

10.

Czy istnieją podstawy prawne do działania amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) na terytorium polski? Jeśli tak, prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedzi

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdza brak dwustronnych umów międzynarodowych regulujących działalność Agencji Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych na terytorium Polski.
Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie służy do żądania dokonywania wykładni przepisów prawa, ani do domagania się informacji o obowiązującym prawie.

 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Informacja na temat obowiązujących przepisów prawnych nie stanowi informacji publicznej.

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Należy wskazać, że zgodnie z prawem stan wiedzy lub świadomości danej osoby fizycznej oraz informacja na temat obowiązujących przepisów prawnych nie stanowi informacji publicznej.

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

W zakresie dotyczącym kompetencji Ministra Sprawiedliwości brak jest podstaw prawnych do działania amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) na terytorium Polski.

 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych nie są znane podstawy prawne do działania amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) na terytorium Polski.

 

Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego uprzejmie zauważa, że pytania dotyczące podstaw prawnych działania NSA w Polsce, podstaw prawnych umożliwiających przekazywanie przez SKW w/w służbie danych telekomunikacyjnych i ewentualnie innych danych polskich obywateli oraz analizy prawnej zgodności programu PRISM z polskim porządkiem prawnym, pozostają poza przedmiotem regulacji jaką zakreśla ustawa o dostępie do informacji publicznej.
Powyższe wynika z faktu, że ewentualne podstawy prawne działania NSA w innych państwach, w tym w Polsce mogą jedynie określać przepisy powołujące tę służbę i prawo amerykańskie zaś ewentualnych podstaw prawnych do działań obcej służby w naszym kraju, zwłaszcza w zakresie, o jakim mowa jest we wniosku, należałoby poszukiwać w umowach i porozumieniach pomiędzy Polską a USA, które z uwagi na normatywny charakter powinny zostać opublikowane w powszechnie dostępnych organach promulgacyjnych.

 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Analiza tego pytania wskazuje, iż wymaga ono doprecyzowania przez wnioskodawcę. Z aktualnego brzmienia pytania nie wynika, o jakie podstawy prawne do działania amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) na terytorium Polski chodzi - ustanowione przez polskie, amerykańskie prawo, czy może procedury NATO, jak również o jakie propozycje służb amerykańskich lub amerykańskiej administracji, o których miałaby wiedzieć ABW, pyta wnioskodawca.

Pytanie z kategorii: Współpraca międzynarodowa
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>